Ochrona dóbr kultury i środowiska – w służbie przyszłym pokoleniom

Ochrona dóbr kultury i środowiska – w służbie przyszłym pokoleniom

Wybór odpowiedniego kierunku studiów jest jedną z najpoważniejszych decyzji, którą musi podjąć młody człowiek, planując swoją drogę zawodową. Ciekawym kierunkiem dla osób, które interesują się szeroko rozumianą historią i zamierzają związać z nią swoje życie zawodowe, są studia: Ochrona dóbr kultury i środowiska.

Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w wielu zawodach. Możliwe jest podjęcie zatrudnienia w muzeach, przy konserwacji i restaurowaniu zabytków lub w zakładach rzemieślniczych, odtwarzających historyczne detale przedmiotów. Z pewnością studia wymagają pewnych zdolności artystycznych, wspomagających wyeksponowanie zdobytej wiedzy, w postaci, np. wystawy muzealnej. Ciekawa praca w zespole specjalistów jest szansą na zdobycie doświadczenia, aby w samodzielnej działalności podjąć najlepsze decyzje, związane z ochroną dóbr kultury. Liczne konferencje naukowe to okazja do zaprezentowania indywidualnych poglądów i wyników prowadzonych prac.

Ważną umiejętnością absolwenta studiów jest odróżniania działalności non profit od czynności komercyjnych. Względy etyczne w podejmowaniu określonych prac, związanych z zabytkami kultury i środowiska, mają znaczenie nadrzędne. Analiza dylematów etycznych i dalekosiężne przewidywanie skutków działań są ważnymi aspektami podejmowanych decyzji.

Na czym polega praca konserwatora zabytków?

Ochrona zabytków, a także ich konserwowanie, renowacja i prace rekonstrukcyjne są zadaniami, których podejmuje się konserwator zabytków. Jego działalność wymaga również współpracy z archeologami, którzy wydobywają na światło dzienne skarby zamierzchłej przeszłości. Ochrona zabytków archeologicznych jest zadaniem konserwatora zabytków archeologicznych.

Osoba, zajmująca się ochroną zabytków, może sprawować rozmaite funkcje w administracji publicznej. Tytuł wojewódzkiego konserwatora zabytków przysługuje pracownikom Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Najważniejsze zadania tego organu, między innymi, to:

– sporządzanie projektów, dotyczących wpisów obiektów do rejestru zabytków,

– opieka nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi oraz badaniami archeologicznymi,

– wydawanie opinii w spawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w strefach objętych ochroną zabytków,

– podejmowanie czynności, mających na celu upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Wszelka działalność, mająca na celu ochronę dóbr kultury i środowiska, związana jest z ich zachowaniem oraz zapobieganiem ich niszczenia, nielegalnej sprzedaży lub niewłaściwego wykorzystania. Zabytki, które podlegają ochronie, wpisywane są do rejestru zabytków.

Najwartościowsze obiekty lub ich grupy, miejskie starówki, krajobrazy kulturowe, budownictwo obronne z polami bitew, także budynki klasztorne, mogą zostać uznane za parki kulturowe lub pomniki historii. Najcenniejsze obiekty mogą zostać wpisane na Listy światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Wszystkie formy ochrony zabytków oraz działanie konserwatorów zabytków podlegają Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003 roku, ze zmianami z 30 listopada 2015 roku.

Add Comment