Limnologia – ważny dział hydrologii

Limnologia – ważny dział hydrologii

Jednym z działów hydrologii jest limnologia, nauka, zajmująca się hydrologią jezior. Nazwa nauki wywodzi się z języka greckiego, gdzie limno oznacza staw, a wyraz logos – naukę. Zadaniem limnologii jest wszechstronny opis wód śródlądowych.

Jeziora można opisać, stosując różne typy podziałów:

– ze względu na trofikę,

– stosując rozróżnienie na typy genetyczne,

– ze względu na mieszanie się wód,

– ze względu na chemizm wód oraz

– ze względu na typy genetyczne.

Biorąc pod uwagę trofikę jezior, w pierwszym rzędzie zwraca się uwagę na kolor wody. W jeziorach oligotroficznych woda jest krystalicznie przezroczysta. Na dnie widoczny jest piasek i żwir. Jezioro zawiera dużo tlenu, stąd woda jest niebieska. Takim właśnie zbiornikiem wodnym jest Morskie Oko.

Jeziora o zielonym zabarwieniu wody to zbiorniki mezotroficzne. Jezioro Wigry może stanowić przykład zbiornika o zielonkawym zabarwieniu wody, z obficie rosnącą roślinnością i o dnie mulistym.

W jeziorach eutrofonicznych, charakteryzujących się żółtą i zieloną barwą, woda jest w małym stopniu przejrzysta. Mała ilość tlenu i muliste dno są przyczyną ubogiej roślinności, występującej w układach pasowych. Najczęściej spotyka się trzciny, pałki wodne oraz lilie wodne. Jeziora tego typu to, np. Jezioro Białe Augustowskie.

Brązową i żółtą wodę posiadają jeziora dystroficzne. Ich wody nie są przezroczyste, a nikła zawartość tlenu jest powodem małej aktywności biologicznej. Przykładem tego typu zbiorników, są bagienne jeziorka, w których występują butwiny, torf i kwasy humusowe. Występują one, między innymi, w rezerwacie przyrody Bielawa, na Pobrzeżu Kaszubskim.

W jaki sposób powstają misy jezior?

Ze względu na rodzaj mis, w których znajdują się zbiorniki wodne, wyróżnia się wiele ich typów – jeziora wulkaniczne, tektoniczne, polodowcowe, rzeczne, krasowe, bagienne, przybrzeżne, wydmowe, reliktowe, meteorytowe, , zaporowe oraz antropogeniczne.

Na terenie Polski występuje wiele jezior polodowcowych, stąd obszary ich obecności noszą nazwę pojezierzy. Wśród nich znajdują się jeziora rynnowe (np. jezioro Hańcza), morenowe (np. Śniardwy), cyrkowe (np. Czarny Staw pod Rysami) i inne. Pochodzą one z okresu najmłodszego zlodowacenia północnopolskiego.

Hydrologia jest nauką przyszłości. Wzrastający poziom wiedzy na temat gospodarki wodnej i znaczenia zbiorników wodnych dla całej ludzkości, jest wyznacznikiem popularności dla studiów, zapewniających uzyskanie wiedzy specjalistycznej z zakresu hydrologii oraz zatrudnienia inżynierów hydrologów w wielu zakładach w Polsce i na świecie.

1. feromony dla kobiet

Add Comment