REKRUTACJA

Rekrutacja na Uczelnie wyższe o profilu przyrodniczym z każdym kolejnym rokiem jest usprawniana. Wejście do powszechnego użytku platform internetowych stwarza wiele nowych możliwości a więc i proces naboru ulega drobnym zmianom, które mają za zadanie ułatwić kandydatom cały proces dostania się na studia. Kandydat rejestruje się w systemie i przy jego pomocy wprowadza wszystkie potrzebne dane, które w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji automatycznie zamieniają się w jego profil studencki. Dzięki temu papierowa administracja może ograniczyć się do zaledwie jednej lub dwóch wizyt w dziekanacie u początków tej ścieżki kształcenia. Może to więc wyglądać tak:

KROK 1
Rejestracja w uczelnianym systemie informatycznym oraz założenie konta, które będzie przypisane do danego kandydata przez cały okres trwania rekrutacji, a następnie zostanie automatycznie przekonwertowane na konto studenckie.

KROK 2
Uzupełnienie wyników matury oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku zaksięgowanych środków kandydat nie zostanie wzięty pod uwagę podczas doboru kandydatów na danym kierunku). Sprawdzenia poprawności przelewu można zazwyczaj dokonać poprzez konto rejestracyjne.

KROK 3
Ogłoszenie listy przyjętych kandydatów – informacja o rozpatrzeniu wniosku pojawia się często również na indywidualnym koncie rejestracyjnym:
– w przypadku przyjęcia należy dostarczyć do dziekanatu w terminie średnio 10 dni roboczych wszystkie potrzebne dokumenty (oryginał świadectwa dojrzałości, oryginał wyników matury, ksero dowodu osobistego, blankiet lub inny dokument potwierdzający wpłatę za legitymację studencką, potwierdzenie zapłaty za semestr studiów lub dokonania wpłaty pierwszej raty, o ile tryb studiów w ogóle zakłada taki obowiązek),
– w przypadku nieprzyjęcia można odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie średnio 10 dni roboczych od ogłoszenia wyników (odwołanie powinno zostać dostarczone osobiście lub listownie na adres wydziałowego dziekanatu).

Przedmioty najczęściej brane pod uwagę podczas rekrutacji na studia na uczelniach przyrodniczych:
a) Język obcy nowożytny
– poziom podstawowy lub rozszerzony

b) Jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, geografia, fizyka, matematyka, informatyka)
– poziom podstawowy lub rozszerzony

c) Przedmiot dodatkowy do wyboru (wiedza o społeczeństwie, historia) chociaż zazwyczaj nieobowiązkowy
– poziom podstawowy lub rozszerzony

Kandydaci zostają poinformowani w każdym przypadku o wynikach rekrutacji również w formie oficjalnej decyzji administracyjnej przesłanej na indywidualny adres kandydata przy pomocy poczty tradycyjnej. Oficjalna decyzja uczelni zawiera także szczegółowe wyjaśnienie odrzucenia lub przyjęcia na studia.

Życzymy wszystkim kandydatom powodzenia powodzenia! Studia, nie ważne czy przyrodnicze, czy humanistyczne, to czas kiedy często odnajdujemy swoją pasję i jeśli odpowiednio ją rozwiniemy możemy połączyć ją także z życiem zawodowym (kiedy już zostawimy mury uczelni za sobą).